Historie lomu

Lom v Prosetíně byl založen v roce 1919. Od svého vzniku je lom bez přerušení provozován k těžbě prosetínské žuly, k produkci hrubé kamenické výroby a historicky i k produkci štěrkových žulových drtí. Prosetínský lom se skládá ze tří jámových lomů - Zachův lom v severovýchodní části areálu, Holcův lom v severozápadní části a Benešův lom v jižní části. Podle historických pramenů (Soupis lomů, Dr.Vavřínová) bylo předpokládáno, že jednotlivé jámové lomy v Prosetíně "budou sloučeny". K tomuto však v minulosti nedošlo. Podle dochovaných údajů byla v lomu historicky vysoká zaměstnanost pracovníků, jednalo se o velký a regionálně významný lom. Nejvyšší zaměstnanost byla v letech 1932-1938. Např.v roce 1932 pracovalo v lomu 268 zaměstnanců z toho 230 dělníků. Z historických pramenů známe např. roční produkci lomu z roku 1946 - měsíčně 30 vagonů dlažby, ročně 2.500 vagonů všech výrobků. Pro produkci sortimentu byl v minulosti lom velmi dobře strojně vybaven a byl hodnocen jako nejlépe strojně vybavený lom na Skutečsku. Ve 30. a 40.letech 20.století byl lom vybaven např. drtičem kameniva Porkert 6 s vibračním třidičem, granulátorem Porkert s vibračním třidičem, sadami štípaček, dlabacích kladiv, vrtacích souprav a kompletní jeřábovou a dopravní technologií. Pro zajímavost v roce 1944 měl lom i vlastní železniční vlečku o délce 244 metrů s vlastní vagonovou vahou na vlečce 36 tun.

Po 2. světové válce pokračovala těžba a produkce lomu. Po roce 1947 byl provoz zestátněn a provozován ČMPK s.p. Havlíčkův Brod. V roce 1994 byl lom privatizován společností GRANIT-ZACH, spol. s r.o., který je dodnes držitelem těžebních práv - dobývacích prostorů a platného POPD z roku 1995. Společnost GRANIT-ZACH, spol. s r.o. se věnovala blokové těžbě a produkci hrubé kamenické výroby zejména s orientací na produkci žulových kostek. Snížená poptávka po žulových kostkách při zvýšené oblibě vibrolisačních zámkových dlažeb v devadesátých letech dvacátého století se projevila na zhoršené ekonomice provozovatele prosetínského lomu. V roce 2008 byla proto společnost GRANIT-ZACH, spol. s r.o. převzata jako dceřiná společnost akciovou společností Lom Prosetín, a.s., která vlastní část pozemků v areálu prosetínského lomu.

V letech 2008-2011 působila v areálu prosetínského lomu společnost Holcim Česko. Tato společnost prováděla v lomu přípravné a těžební práce a zpracování kameniva drcením. Spolupráce společnosti GRANIT-ZACH, spol. s r. o. a společnosti Holcim Česko byla ukončena, a to rovněž vzhledem k rozdílnému názoru obou společností na způsob provozu lomu a na respektování standardů s tím spojených.

V roce 2014 mateřská společnost Lom Prosetín, a.s. a dceřiná společnost GRANIT-ZACH, spol. s r.o. pokračují v těžbě a zpracování kameniva hrubou kamenickou výrobou dle platného POPD, platných limitů a předpisů se sválenou a povolenou mechanizací a technologií dobývání a zpracování nerostu. Provozovatel nabízí standardní sortiment produktů hrubé kamenické výroby z prosetínské žuly. Celý sortiment výrobků najdete na webových stránkách.